Tirupur Cinema Theatre in Tiruppur

Nataraj Theatre
41, Bajaj Lane, Tirupur, Tamil Nadu, India - 641601
Phone: 0421 - 2242754
M.G.B. Theatre
41, Harvey Road, Tirupur, Tamil Nadu, India - 641602
Phone: 0421 - 2421758
Varanashi Theatre
Velam Palayam, Tirupur, Tamil Nadu, India - 641652
Phone: 0421 - 2472968
Usha Theatre
Dharapuram Road, Tirupur, Tamil Nadu, India - 641604
Phone: 0421 - 2213711
Sakthi
Main Road, Tirupur, Tamil Nadu, India - 641604
Phone: 0421 - 2476064
Prakash Theatres
232, Kumaran Road, Tirupur, Tamil Nadu, India - 641601
Phone: 0421 - 2213211
Jothi Theatre
No, 20, Main Road, Tirupur, Tamil Nadu, India - 641602
Phone: 0421 - 2202010
Diamond Theatre
Main Road, Tirupur, Tamil Nadu, India - 641602
Phone: 0421 - 2241563
Universal Theatre
Avinashi Road, Tirupur, Tamil Nadu, India - 641652
Phone: 0421 - 2202011
Saranya Theatre
24 Kumaran Road, Tirupur, Tamil Nadu, India - 641605
Phone: 0421 - 2210359